Algemene voorwaarden


HB Healthy Body Products bv – 2018
 

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Levering
 3. Prijzen
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
 5. Gegevensbeheer
 6. Garantie
 7. Aanbiedingen
 8. Overeenkomst
 9. Afbeeldingen en specificaties
 10. Overmacht
 11. Aansprakelijkheid
 12. Eigendomsvoorbehoud
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 
 
             

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV, gevestigd te Lijnden. Onder HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV valt de volgende website: www.123HB.com

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV.

1.1 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings­ en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV erkend.
1.4 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk­ en zetfouten. Voor de gevolgen van druk­ en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 6% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 
 2. voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV. HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie

6.1 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV gegrond worden bevonden, zal HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet­leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de  afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van
HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

10.1 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e­mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp­ of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV zolang de afnemer de vorderingen van
HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV of een door HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV.
 
 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lijnden kennis, tenzij HB HEALTHY BODY PRODUCTS BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.  
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »